Wypromowani doktorzy

 • Piotr Kostyło, Krytyka teorii moralności w filozofii H. Bergsona, PAT Kraków 1993.
 • Arkadiusz Ziernicki, Filozofia edukacji J. Maritaina a pedagogika krytycznego postmodernizmu, PAT Kraków 1995.
 • Michał Bardel, Dialogiczność myśli – dialogiczność świata. Studium pojęcia dialogu w myśli greckiej i żydowskiej, IFiS PAN 2004.
 • Jarosław Gara, Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Akademia Pedagogiki Specjalnej 2006.
 • Urszula Idziak, Doświadczenie religijne jako margines filozofii u Jacąuesa Derridy, IFiS PAN 2008.
 • Anna Szyrwińska, Der Einfluss des Pietismus auf die Ethik Immanuel Kants, IFiS PAN 2009.
 • Wojciech Hanuszkiewicz, Metoda transcendentalna w neokantyzmie Hermanna Cohena, IFiS PAN 2009.
 • Paweł Sznajder, Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z filozofią dialogu, UP 2015.
 • Maciej Frycz, Filozofia miłości w myśli ks.. Józefa Tischnera, UP 2016.
 • Witold Wieteska, Egzystencjalizm Louisa Lavelle’a I Jean Paula Sartre’a. Analiza porównawcza, UP 2016.
 • Monika Adamczyk, Phänomenologie als Technik des inneren Lebens. Etisch-anthropologische und theologisch-mystische Implikationen in Husserl Denken, UP 2019.