Publikacje naukowe

Książki

 • Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Lévinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha, Kraków 1991 (habilitacja).
 • Rozumowe poznawanie Boga, Bydgoszcz 2000.
 • Filozofia człowieka jako filozofia losu, Bydgoszcz 2000.
 • O umiejętności życia, Kraków 2002, 2004: 2, 2007: 3, 2016: 4.
 • Bóg w filozofii XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Kraków 2007.
 • O ulotności życia, Warszawa 2008, 2013: 2, 2016: 3.
 • Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1: Filozofia życia. Pragmatyzm. Filozofia ducha, t. 2: Neokantyzm. Filozofia egzystencji. Filozofia dialogu, Kraków 2009.
 • O zmienności życia, Warszawa 2013, 2016: 2.
 • Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, Warszawa 2018.
 • O bezprawiu i przyzwoitości oraz innych wadach i zaletach moralnych dla mądrych ludzi na trudne czasy, Warszawa 2020.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach

 • Milczenie, „Tygodnik Powszechny”, 6.03.1983, s. 8.
 • Krytyka materializmu dialektycznego w pracach Kazimierza Kłósaka, „Znak”, nr 35, 1984, s. 33-46.
 • Freedom as Reconciliation: The Essence of the Individual’s Freedom in the Philosophy of Hegel, „International Philosophical Quarterly”, vol. XXVII, Nr 106, 1987, s. 173-190.
 • Państwo a religia w filozofii G. W. F. Hegla, „Analecta Cracoviensia”, t. XX, 1988, s. 3-14.
 • Miłość mocniejsza niż śmierć. Franza Rosenzweiga filozofia zbawienia, „Przegląd Powszechny”, nr 12, 1988, s. 359-373.
 • Drzewo wiedzy i drzewo życia. Filozofia Franza Rosenzweiga w polemice z idealizmem G. W. F. Hegla, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 33, 1988, s. 225-248.
 • Relacja jednostka – państwo w filozofii Hegla, „Zagadnienia filozoficzne w nauce”, nr X, 1988, s. 30-35.
 • Zur Auffasung der Freiheit im „neuen Denken” Franz Rosenzweigs, w: Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929) t. II: Das neue Denken und seine Dimensionen, Hrsg. W. Schmiedt-Kowarzik, Freiburg; München 1988, s. 673-687 (wersja polska: Wolność w „nowym myśleniu” Franza Rosenzweiga, „Analecta Cracoviensia”, XXI, 1989-1990).
 • Prawda w „nowym myśleniu” Franza Rosenzweiga, w: Rozum i Słowo. Eseje dialogiczne, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1988, s. 85-97.
 • Bibliografia prac poświęconych życiu i myśli Franza Rosenzweiga, w: Rozum i Słowo. Eseje dialogiczne, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1988, s. 85-97.
 • Franza Rosenzweiga filozofia religii, w: Religijność społeczeństwa polskiego lat 80-tych – od pytań filozoficznych do problemów empirycznych, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Warszawa 1989, s. 35-52 (przedruk „Res Publica”, nr 10/88, s. 146-155; wyd. ponowne Franza Rosenzweiga filozofia religii, w: Religijność społeczeństwa polskiego lat 80., red. M. Grabowska, T. Szawiel, Warszawa 2005).
 • Wolność ontologiczna w filozofii Emmanuela Lévinasa, „Studia Filozoficzne” nr 291-292, 1990, s. 171-187.
 • Odpowiedzialność a sprawiedliwość. O naturze relacji społecznych w filozofii Lévinasa, w: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, Kraków 1991, s. 121-129.
 • Samotność po Auschwitz. Od samotności ontologicznej do samotności wobec Boga u Emmanueła Lévinasa, „Znak”, 431, 1991.
 • Judaizm – chrześcijaństwo – prawda, „Znak”, nr 432, 1991, s. 42-45.
 • Freiheit und Verantwortung – Hegel, Rosenzweig, Lévinas Philosophie der Kriesenzeit, w: Dialogdenken – Gesellschatsethik, Hrsg. A. Bäumer, M. Benedikt, Wien 1991, s. 331-361.
 • Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak”, nr 436, 1991 (wielokrotnie przedrukowywany w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005: 4), przetłumaczony i opublikowany w języku włoskim: L’educazione come incontro di persone, „II nuovo areopago, Anno” 11, numero 2(42) estate 1992, s. 42-49.
 • Wolność i świadectwo, „Znak” nr 440, 1992.
 • Ks. Kłósaka krytyka materializmu, „Studia Philosophie Christiane”, 2, 1992, s. 109-126.
 • Bóg daleki – Bóg bliski. Filozoficzne dylematy Emmanuela Lévinasa, „Znak”, nr 447, 1992, s. 62-71.
 • Samotność, w: Telefon zaufania w profilaktyce patologii społecznej, Częstochowa 1993, s. 25-32.
 • Gott in der Philosophie von Emmanuel Lévinas, „Analecta Cracoviensia“, t. XXV.
 • Wychowanie do wolności, w: Znak, IV (1993) (przekład i publikacja w języku słowackim: Vychova k slobode, „Brazda”, December 1993, Marec 1994) (przedruk w: O umiejętności życia, Kraków 2002).
 • Freiheit als Wesenszug des Menschen, w: Machen sie sich frei, Hrsg. Franz Haslinger, Wien 1993.
 • Fenomenologia ludzkiego losu, w: Księga pamiątkowa na 60-lecie prof. W. Stróżewskiego, Kraków 1994 (przedruk w: O umiejętności życia, Kraków 2002).
 • Znaczenie idei Boga w filozofii Lévinasa, w: E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, Kraków 1994, s. 7-38.
 • Myślenie z wnętrza nihilizmu, „Znak”, nr 469, 1994, s. 4-14 (przedruk w: O umiejętności życia, Kraków 2002).
 • Od metafizyki do mistyki. Rosenzweiga krytyka zachodniego paradygmatu metafizyki, „Znak Idee”, nr 7, s. 88-96.
 • Istota wolności człowieka, „Zeszyty Karmelitańskie”, nr 3-4(6-7), 1994, s. 7-22.
 • Czas ludzki, czyli doświadczenie tożsamości człowieka, „Zeszyty Karmelitańskie”, Nr 1(8), 1995, s. 59-70.
 • Freedom vs. Responsibiłity. Hegeł, Rosenzweig, Levinas: Phiłosophies of the Times of Crisis, „AnalectaCracoviensia”, t. XXVI, 1994 , s. 23-47.
 • Koncepcja wolności w filozofii R. Ingardena, w: Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, red. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 173-179.
 • Miłość i śmierć, „Znak”, nr 486, 1955, s. 61-75 (przedruk w: O umiejętności życia, Kraków 2002).
 • Wosnutanie swobody w siemie, w: XVIII Mieżdunarodnyjkongriesssiemi, Maskwa 1966, s. 474-478.
 • Wolność, odpowiedzialność, solidarność. R. Rorty — E. Levinas, w: Myślenie w czasach wieloznaczności, Szczecin 1997, s. 75-92.
 • Poznawać czy rozumieć? Hermeneutyczne podstawy filozofii człowieka?, w: Hermeneutyka a psychologia, Kraków 1997, s. 11-17.
 • F. Rosenzweig, „Gwiazda zbawienia”, w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX w., t. V, Warszawa 1997, s. 364-378.
 • Wdzięczność, w: Honoris causa. Księga pamiątkowa. Ku czci Józefa Tischnera, Łódź 1997, s. 132-137 (przedruk w: O umiejętności życia, Kraków 2002).
 • Enigma cierpienia, „Znak” nr 516, 1998, s. 29-40 (przedruk w: Człowiek wobec religii, s. 223-236).
 • Wstęp do Gwiazdy Zbawienia F. Rosenzweiga, Kraków 1998, s. 19-45.
 • Świętość bycia filozofem. Droga do wiary uczniów Edmunda Husserla, „Tygodnik Powszechny”, nr 3, 17.01.1999, s. 8 (zmieniona i poszerzona wersja w: Bóg w filozofii XX wieku, Kraków 2007).
 • Fides et ratio”. Pytania filozofa, „Znak”, nr 527, 1999.
 • O samotności, „Przegląd Filozoficzny”, nr 1, 1999 (przedruk w: O umiejętności życia, Kraków 2002).
 • Bóg w filozofii Franza Rosenzweiga, „Przegląd Filozoficzny”, nr 2, 1999, s. 91 (przedruk w: Bóg w filozofii XX wieku, Kraków 2007).
 • Freiheit und Verantwortung, also die Suche über Freiheit haben und „frei sein „, „Dialog”, nr 9, Bielefeld 2000 (przedruk w: Wolność i odpowiedzialność w księdze pamiątkowej ku czci prof. Ryszarda Panasiuka, Łódź 2000).
 • Bóg w filozofii J. Tischnera, „Znak”, nr 550, 2001.
 • O cierpieniu, w: Mistrzowie w krainie życia, Warszawa 2001.
 • Wolność i władza, „Civitas”, nr 5, 2001.
 • Chrześcijańskie korzenie Tischnerowskiej filozofii człowieka, „Znak”, 2004 nr 588.
 • Prawda a religia, „Nowe Książki”, 2004, nr 5.
 • Człowiek, hasło do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (15 stron).
 • Filozofia, hasło do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (30 stron – wraz z Wawrzyńcem Rymkiewiczem).
 • Na śladach ducha absolutnego. Lévinas – Hegel, w: Lévinas i inni, red. T. Gadacz, J. Migasiński, Warszawa 2002.
 • Bycie i Dobro. Lévinas – Heidegger, w: tamże.
 • Surowa powaga dobroci, Lévinas – Rosenzweig, w: tamże.
 • Przebaczenie, „Znak”, nr 574, 2003, s. 27-35.
 • Zagadka zagadki, w: J.M. Rymkiewicz, Przez zwierciadło, Kraków 2003, s. 77-84 (posłowie).
 • Filozof w polis, w: Wielkość i piękno filozofii, Kraków 2003.
 • Problem zła w filozofii J. Tischnera, „Horyzonty wychowania”, nr 4, 2005 (przedruk w: Bóg w filozofii XX wieku).
 • Myśl religijna A.J. Heschela, w: Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii, Kraków 2005 (przedruk w: Bóg w filozofii XX wieku).
 • Racje za personalistyczną filozofią wychowania (wraz z K. Karczmarek), w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, wyd. 2, Kraków 2005.
 • Simmel i filozofia życia, „Sztuka i Filozofia”, nr 27, 2005, s. 5-30.
 • Cierpienie i miłosierdzie. Pytania do Józefa Tischnera i Jana Pawła II, „Znak”, nr 611, 2006, s. 21-35.
 • Teologia szkoły frankfurckiej, „Kronos”, nr 1, 2006 (przedruk w: Bóg w filozofii XX wieku).
 • Jean Paul Sartre i fenomenologia, w: J.-P. Sartre, Transcendencja Ego, Warszawa 2006.
 • Transcendencja tak transcendentna, że aż nieobecna”. Bóg potrzeby – Bóg pragnienia w filozofii Emmanuela Lévinasa, w: Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, red. J. Barcik, Kraków 2006 (przedruk w: Bóg w filozofii XX wieku).
 • Między metafizyczną Obecnością a Nieobecnością Louis. Lavelle, Rene Le Senne, Jean Nabert, w: Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii, red. J. Barcik, Kraków 2006 (przedruk w: Bóg filozofii XX wieku).
 • Fenomenologia życia Emmanuela Lévinasa, w: Emmanuel Lévinas. Filozofia, teologia, polityka, red. A. Lipszyc, Warszawa 2006 (przedruk w: Bóg w filozofii XX wieku).
 • Czas, wieczność, sens dziejów, w: Religia wobec historii, historia wobec religii, red. E. Przybył, Kraków 2006.
 • Granice wolności, w: Wolność w epoce poszukiwań, red. M. Szulakiewicz, Z. Kapusta, Toruń 2007.
 • Od myślenia historycznego ku religijnemu. Bóg w filozofii Franza Rosenzweiga, w: Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, red. J. Barcik, G. Chrzanowski OP, Kraków 2008.
 • Co to jest prawda, „Tygodnik Powszechny”, nr 33, 2008, s. 30-31 (polemika z Spór o rzeczywistość: między fundamentalizmem a nihilizmem, Michał Paweł Markowski, „Tygodnik Powszechny”, nr 31, 2008).
 • Fenomenologia aktu religijnego Adolfa Reinacha, w: Demitologizacja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, red. J. Barcik, G. Chrzanowski OP, Kraków 2008.
 • Duch i prawda w filozofii pierwszej połowy XX wieku, w: Prawda w życiu moralnym i duchowym, red. D. Probucka, Kraków 2009, s. 165-173.
 • Kultura i odpowiedzialność, „Zarządzanie Kulturą”, R. 3, 2010, s. 207- 212. Także Kultur und Verantwortung, „Kulturmanagement”, Bd. 3, 2010, s. 107-112; Culture and responsibility, „Culture Management”, Vol. 3, 2010, s. 9-14.
 • Problem prawdy w kontynentalnej filozofii współczesnej, w: Panorama współczesnej filozofii polskiej. Księga pamiątkowa VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, red. J. Jadacki, Warszawa 2010.
 • Cierpienie i miłosierdzie: pytania do ks. Józefa Tischnera i Jana Pawła II, w: Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa, red. D. Łukasiewicz, M.K. Siwiec, S. Warzyński, Bydgoszcz 2010, s. 33-45.
 • Wartości w czasach zamętu, w: Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa 2010, s. 17-30.
 • Bankructwo czy „tylko” kryzys, „Znak”, nr 658, 2010, s. 89-97.
 • Pojecie autentyczności, w: W kierunku autentyczności. Twórcza ekspresja i artyści z kręgu art brut, Kraków 2011, s. 22-29.
 • Lęk przed samotnością jako choroba ducha, (wraz z Kingą Elert), w: H. Levin, Udręka życia, Warszawa 2011 (Teatr Narodowy), s. 9-16.
 • The humanities between Bio-, Info-, Techno- and „Bullshit”. Methodological foundations of the humanities, w: The humanities today and the idea of interdisciplinary studies: in honor of Jerzy Axer, Warszawa 2011, s. 35-46.
 • Religia immanencji czy religia bez religii?, w: Świat i wiara w godzinie przełomu, red. J. Jagiełło, Kraków 2011, s. 108-121.
 • Jedność i dialog w filozofii Boga Paula Natorpa, Hermanna Cohena i Franza Rosenzweiga, w: Nieświadomość i transcendencja. Teksty dedykowane Profesor Zofii Rosińskiej, red. J. Michalik, Warszawa 2011, s. 429-436.
 • Czy bycie jest złe? Doświadczenie Il y a i uciekania w filozofii Emmanuela Levinasa, „Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia”, nr 2, 2011, s. 230-236.
 • Sens bycia i etyka według Emmanuela Levinasa, w: Etyka i sens życia, red. D. Probucka, Kraków 2011, s. 21-29.
 • Deux versions de la phénoménologie – Husserl et Lévinas, w: Entre I’objectivité et la subjectivité: I’intentionnalitédans la phénoménologie française, red. A. Gielarowski, R. Grzywacz, Kraków 2011, s. 65-76.
 • Tożsamość uniwersytetu w czasach cywilizacyjnych przemian – przegląd problematyki (wraz z Pawłem Kłoczowskim), „Argument. Biannual Philosophical Journal”, vol. 1, 2011, nr 2.
 • Profesor Antoni Kępiński – myśliciel dialogiczny, „Psychoterapia”, nr 4, 2012, s. 19-26.
 • Józefa Tischnera etyka wartości i nadziei, w: W kręgu inspiracji personalizmu etycznego: Ślipko – Tischner – Styczeń, red. P. Duchliński, Kraków 2012, s. 169-178.
 • Dachte Edith Stein thomistisch oder augustinisch?, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, Vol. 57, 2012, s. 217-233.
 • Søren Kierkegaard – prekursor filozofii dialogu, w: Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze – w 200. rocznicę urodzin, monografia wieloautorska, red. ks. M. Hintz, M. Urbańska-Bożek, Sopot–Gdańsk, 2013, s. 80-88.
 • Czy cierpienie jest złe?, w: Etyka a zło, red. D. Probucka, Kraków 2013, s. 7-15.
 • Kryzys „europejskiego człowieczeństwa”, w: Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu, red. C. Piecuch, Kraków 2013, s. 128-137.
 • Bóg i tragiczność w filozofii Józefa Tischnera i Romano Guardiniego, w: Romano Guardini, Józef Tischner: dramat odpowiedzialności, red. L. Hagedorn, Z. Stawrowski, Kraków 2013, s. 117-141.
 • Studia i odpowiedzialność, „Znak”, nr 4, 2013, s. 80-84.
 • Dramat dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii ks. Józefa Tischnera, w: Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, red. J. Gomułka, K. Tarnowski, A. Workowski, Kraków 2014, s. 339-352.
 • Rozumowe poznawanie Boga, w: Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, red. J. Gomułka, K. Tarnowski, A. Workowski, Kraków 2014, s. 217-240.
 • Wolność i tragizm, w: Polifoniczny świat Kierkegaarda. Księga honorowa dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitzowi, red. E. Kasperski, M. Urbańska-Bożek, Gdańsk 2014, s. 347-359.
 • Hermeneutyka jako filozofia dziejowości. Studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera, Vattima, red. W. Torzewski, Bydgoszcz 2012 (recenzja),„Argument. Biannual Philosophical Journal”, vol. 4, 2014, nr 1.
 • Pięć koncepcji dialogu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2, 2015, s. 75-91.
 • Problem relacji społecznych w filozofii Martina Bubera, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, nr 4, 2015, s. 277-288.
 • Le drame de biens dans la perspective de la finitude humaine dans la philosophie Józef Tischner, w: Phénoménologie polonaise et christianisme, K. Tarnowski (dir.), Paris, Cerf, 2015, s. 425-442.
 • Connaître Dieu par la raison, w: tamże, s. 275-302.
 • Uniwersytet w czasach marnych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3, 2016.
 • Znaczenie idei Boga w filozofii Emmanuela Levinasa, w: Filozofia Boga, cz. 1: Poszukiwanie Boga, Lublin 2017.
 • Marcin Luter i filozofia, w: Kolana zginaj tylko przed Panem”. Wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu, red. Z. Paska, Kraków 2017.
 • Wstęp do wydania polskiego Karla Jaspersa idea uniwersytetu, w: Idea uniwersytetu, K. Jaspers, przekład W. Kunicki, Warszawa 2017.
 • Czy myślenie chroni nas przed złem?, w: Filozofia wobec zła. Od spekulacji do transgresji, red. M. Drwięga, R. Strzelecki, Kraków 2018.
 • Uniwersytet w czasach bezmyślności, w:  40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie, red. J. Jagiełło, Kraków 2018. 
 • Franz Rosenzweig o miłości i śmierci, w: Oblicza świata w dyskursach kultury. Księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi, red. J. Dębickiego, A. Małeckiej, Kraków 2019. 

Teksty popularnonaukowe

 • F. G. Lorca, Dom Bernardy Alba, Wprowadzenie do programu (Teatr Stary w Krakowie), czerwiec 1991.
 • Wolność i świadectwo, „Znak” nr 440, 1992.
 • Wierność, która wyzwala, „Znak” nr 449, 1992.
 • Wychowywać do wolności, „Tygodnik Powszechny” 18.05.1994.
 • Myśli o wychowaniu (wybór tekstów), „Znak”, nr 498, 1996.
 • Józef Tischner, „Nowe książki”, nr 3, 1998 (okładka). Spór o istnienie człowieka. Wywiad z ks. prof. Józefem Tischnerem, „Nowe Książki”, tamże.
 • Stańcie się jak dzieci, „Tygodnik Powszechny”, nr 3(21), 12.04.1998, (Kontrapunkt), s. III.
 • Ankieta na temat Encykliki Fides et Ratio, „Przegląd Filozoficzny”, nr 4, 1999.
 • Pytania filozofa, „Znak”, nr 527, 1999.
 • Wobec cierpienia, „Tygodnik Powszechny”, nr 43, 24.10.1999.
 • Myślenie z bólu innych, „Tygodnik Powszechny”, nr 28, 2000.
 • Dzieci na łasce kaprysu. Komentarze, „Tygodnik Powszechny”, nr 40, 2000.
 • Cień życia, „Tygodnik Powszechny”, nr 45, 2000.
 • Uwiedzeni przez prawdą. Tischner mistrz i nauczyciel, „Tygodnik Powszechny”, nr 4, 2000.
 • Miłość i sprawiedliwość. Czy Bogu potrzebne są ofiary?, „Tygodnik Powszechny”, nr 4, 2001.
 • Dobry chłop, ale niedialogiczny, „Tygodnik Powszechny”, nr 11, 2001.
 • Dzieło ponadkonfesyjne, „Rzeczpospolita”, 12-13.05.2001.
 • List do Jacka Holówki, „Znak”, nr 554, 2001.
 • Czym jest polski kapitalizm? [Diagnozy], „Znak”, nr 573, 2003.
 • Pragnienie i odpowiedzialność, „Rzeczpospolita”, 20.10.2006.
 • Żyjemy pod presją osiągnięcia sukcesu, który zbyt często mylimy ze szczęściem, „Dziennik”, 19.07.2007.
 • Dlaczego akurat on?” Na takie pytanie nigdy nie będziemy mieli jednoznacznej odpowiedzi, „Dziennik”, 25.07.2007.
 • O błądzeniu, „Charaktery”, 2007.
 • Fiskus niech ściga ojca Rydzyka a nie wybitnego naukowca, „Dziennik”, 14.05.2008.
 • Co to jest prawda”?, „Tygodnik Powszechny”, 17.08.2008.
 • Muzeum im. Josefa Fritzla: bestia ludzka, „Tygodnik Powszechny”, nr 40, 2008.
 • Pierwszy z siedmiu przesądów na temat wolności, „Charaktery”, nr 2, 2010.
 • Drugi z siedmiu przesądów na temat wolności, „Charaktery”, nr 3, 2010.
 • Trzeci z siedmiu przesądów na temat wolności, „Charaktery”, nr 4, 2010.
 • Czwarty z siedmiu przesądów na temat wolności, „Charaktery”, nr 5, 2010.
 • Piąty z siedmiu przesądów na temat wolności, „Charaktery”, nr 6, 2010.
 • Szósty z siedmiu przesądów na temat wolności, „Charaktery”, nr 7, 2010.
 • Ostatni z siedmiu przesądów na temat wolności, „Charaktery”, nr 8, 2010.
 • Wzorzec pracownika naukowego według Karty Oceny Jednostki dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki (według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 roku), „Konspekt”, nr 4(37), 2010.
 • Lęk przed samotnością jako choroba ducha (wraz z K. Elert), w: H. Levin, Udręka życia, przekład A. Olek, Teatr Narodowy, Warszawa 2011.
 • Hołd pokoleniom straconym, „Tygodnik Powszechny”, nr 16, 2011, s. 12.
 • O książkach, wyboru dokonał T. Gadacz, „Konspekt”, nr 1(38), 2011.
 • Laudacja [z okazji wręczenia doktoratu honoris causa Jerzemu Owsiakowi, Uniwersytet Pedagogiczny], Kraków 2012.
 • Kryzys europejskiego człowieczeństwa, „Charaktery”, nr 3, 2012.
 • Powszechne pragnienie, „Charaktery”, nr 1, 2013.
 • Nie zabiegaj o szczęście, „Charaktery”, nr 2, 2013.
 • Ambicja, „Charaktery”, nr 12, 2013.
 • Przyjemność i radość, „Charaktery”, nr 3, 2013.
 • Pesymizm, optymizm, realizm, „Charaktery”, nr 5, 2013.
 • Cierpliwość, „Charaktery”, nr 1, 2014.
 • Duma, „Charaktery”, nr 9, 2014.
 • Honor, „Charaktery”, nr 8, 2014.
 • Kłamstwo, „Charaktery”, nr 10, 2014.
 • Lenistwo, „Charaktery”, nr 11, 2014.
 • Mądrość, „Charaktery”, nr 12, 2014.
 • Kim jest człowiek?, w: Patrz – człowiek. W stronę edukacji międzykulturowej, koncepcja i red. Z. Fałtynowicz, Białystok 2014.
 • Czym jest śmierć dla ateisty?, „Polityka”, nr 44, 2014.
 • Męstwo, „Charaktery”, nr 1, 2015.
 • Milczenie, „Charaktery”, nr 2, 2015.
 • Miłość, „Charaktery”, nr 3, 2015.
 • Nadzieja, „Charaktery”, nr 4, 2015.
 • Odpowiedzialność, „Charaktery”, nr 7, 2015.
 • Pochlebstwo, „Charaktery”, nr 8, 2015.
 • Pokora, „Charaktery”, nr 9, 2015.
 • Prawdomówni, „Charaktery”, nr 10, 2015.
 • Prostota, „Charaktery”, nr 11, 2015.
 • Łagodność, „Charaktery”, nr 4, 2015.
 • Nienawiść, „Charaktery”, nr 5, 2015.
 • Prawość, „Charaktery”, nr 12, 2015.
 • Próba człowieczeństwa, „Charaktery”, nr 10, 2015.
 • Rozwój: ale jaki?, w: Po pierwsze człowiek. Rozwój ma wiele twarzy, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2015.
 • Próba człowieczeństwa, „Charaktery”, nr 10, 2015.
 • Edukacja w pułapce, „Newsweek”, nr 36, 2015.
 • Przebaczenie, „Charaktery”, nr 2, 2016.
 • Przyjaźń, „Charaktery”, nr 3, 2016.
 • W dialogu, „Charaktery”, nr 4, 2016.
 • Pycha, „Charaktery”, nr 4, 2016.
 • Radość, „Charaktery”, nr 5, 2016.
 • Życie to ciężka praca, „Coaching”, nr 2, 2016.
 • Nasze wady narodowe według Tischnera, „Gazeta Wyborcza”, 19-20.03.2016.
 • Roztropność, „Charaktery”, nr 6, 2016.

Recenzje

 • Ontologia czy metafizyka Kanta?, recenzja książki J. Rolewskiego, Kant a metafizyka, „Logos i Ethos”, nr 2, 1992.
 • Wierność, która wyzwala, „Znak”, nr 449, 1992.
 • R. Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, „Przegląd Filozoficzny”, nr 3(19), 1996, s. 180-185.
 • Czy człowiek jest pojęciem anachronicznym?, „Nowe Książki”, nr 9, 1979, s. 11-13.
 • Jest moc w myśleniu”, „Nowe Książki”, nr 3, 2006, s. 1.
 • Hermeneutyka jako filozofia dziejowości: studium myśli Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima, red. W. Torzewski, Bydgoszcz 2012, „Argument. Biannual Philosophical Journal”, Vol. 4, nr 1, 2014, s. 173-180
 • Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej, red. M. Karas, Kraków 2012, „Kronos”, nr 1, 2015, s. 295-297.
 • Uznanie jako zobowiązanie: Jakub Kloc-Konkołowicz, Anerkennug als Verpflichtung. Klassische Konzepte der Anerkennung und ihre Bedeutung für die aktuelle Debate, Königshausen & Neumann, Würzburg 2015, „Diametros [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne”, nr 58, 2018.

Redakcja książek i czasopism

 • Twarz Innego, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1985 (wraz z B. Baranem i J. Tischnerem).
 • Transcendencje, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1986 (wraz z B. Baranem i J. Tischnerem).
 • Rozum i słowo. Eseje dialogiczne, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1988 (wraz z B. Baranem i J. Tischnerem).
 • J. Patočka, Świat naturalny a fenomenologia, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1988 (wraz z B. Baranem i J. Tischnerem).
 • Z fenomenologii wartości, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1988 (wraz z B. Baranem i J. Tischnerem).
 • G. Scholem, O głównych pojęciach judaizmu, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1989 (wraz z B. Baranem i J. Tischnerem).
 • Redakcja czasopisma Logos i Ethos: Nr 1/1991, 1/1992, 2/1992, 1/1993, 2/1993, 1/1994 (redaktor naczelny).
 • Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, Kraków 1991 (wraz z Karolem Tarnowskim).
 • P. Ricoeur, Filozofia osoby, Kraków 1992 (wraz z K. Tarnowskim).
 • Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Kraków 1993.
 • Z. Stawrowski, Państwo i prawo w filozofii Hegla, Kraków 1994.
 • A. Karoń, Spotkanie z Bogiem i z drugim w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 1994.
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O życiu. O śmierci, Kraków 1995 (wybór i wstępy).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O miłości. O nienawiści, Kraków 1995 (wybór i wstępy).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O mądrości. O głupocie, Kraków 1995 (wybór i wstępy).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O samotności. O spotkaniu, Kraków 1995 (wybór i wstęp).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O człowieku, Kraków 1995 (wstęp i wybór).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O przyjaźni. O wrogości, Kraków 1995 (wstęp i wybór).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O szczęściu. O nieszczęściu, Kraków 1995 (wstęp i wybór).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O cierpieniu. O przyjemności, Kraków 1996 (wstęp i wybór).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O zazdrości. O zawiści, Kraków 1996 (wstęp i wybór).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O wolności. O niewoli, Kraków 1996 (wstęp i wybór).
 • Wypisy z ksiąg filozoficznych: O prawdzie. O kłamstwie, Kraków 1996 (wstęp i wybór).
 • Religia. Encyklopedia PWN, t. 1-9, Warszawa 2001-2003 (wraz z B. Milerskim).
 • Lévinas i inni, Warszawa 2002 (wraz z J. Migasińskim).
 • A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2003.
 • I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, Warszawa 2005 (Klasycy Filozofii).
 • H. Bergson, Energia duchowa, Warszawa 2006 (Klasycy Filozofii).
 • Mikołaj z Kuzy, De Ludo globi, Warszawa 2006 (Klasycy Filozofii).
 • F. Ebner, Słowo i realności duchowe, Warszawa 2006 (Klasycy Filozofii).
 • H. Kołłątaj, Prawa i obowiązki naturalne człowieka oraz O konstytucji w ogólności, Warszawa 2006 (Klasycy Filozofii).
 • M. Henri, Fenomenologia życia, Warszawa 2007 (Klasycy Filozofii).
 • Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate = Mowa o godności człowieka, Warszawa 2010 (Klasycy Filozofii).
 • J.-L. Marion, Będąc danym, Warszawa 2007 (Klasycy Filozofii).
 • E. Levinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, Warszawa 2008 (Klasycy Filozofii).
 • M. Dummett, Natura i przyszłość filozofii, Warszawa 2010 (Klasycy Filozofii).
 • J.O. de La Mettrie, Dzieła filozoficzne, Warszawa 2010 (Klasycy Filozofii).
 • E. Husserl, Logika formalna i logika transcendentalna, Warszawa 2011 (Klasycy Filozofii).
 • N. Malebranche, Poszukiwanie prawdy, t. 1, Warszawa 2011 (Klasycy Filozofii).
 • N. Malebranche, Poszukiwanie prawdy, t. 2, Warszawa 2011 (Klasycy Filozofii).

Przekłady

 • E. Rosenstock-Huessy, Gramatyka duszy, w: Filozofia dialogu, red. B. Baran, Kraków 1991, s. 98-110 (j. niemiecki).
 • E. Lévinas, Franz Rosenzweig: współczesna myśl żydowska, w: Twarz Innego, „Teksty filozoficzne”, Kraków 1985, s. 109-125, (wraz z J. Sado, j. francuski).
 • E. Lévinas, Twarz, w: Twarz Innego, s. 149-153; Bycie i odpowiedzialność, w: Rozum i Słowo. Eseje dialogiczne, Kraków 1988, s. 56-63 i 101-103 (j. francuski).
 • N. Abbagnano, Długa droga w poszukiwaniu człowieka, w: Wypisy z ksiąg filozoficznych: O człowieku (j. włoski).
 • R. Guardini, Zjawisko sumienia, „Znak”, nr 494, 1996 (j. niemiecki).
 • F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, Kraków 1998, s. 693 (j. niemiecki).
 • W ramach prowadzonego przeze mnie translatorium powstały przekłady dwóch dzieł: H. Bergson, Dwa źródła moralności i religii, opublikowanego jako praca seminaryjna (tłum. P. Kostyło, K. Skorulski) (publikacja w Znaku) i Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, opublikowanego jako praca seminaryjna (tłum. M. Gruszczyński, A. Lipszyc) (publikacja w PWN w serii: Klasycy Filozofii Współczesnej).