Dydaktyka

Prowadziłem dotąd następujące wykłady kursowe:

 • Historia filozofii nowożytnej,
 • Historia filozofii współczesnej,
 • Propedeutyka filozofii,
 • Filozofia poznania,
 • Antropologia filozoficzna XX wieku,
 • Filozofia religii,
 • Ontologia i metafizyka,
 • Aksjologia,
 • Wprowadzenie do etyki,
 • Antropologia kulturowa,
 • Historia kultury.

Wykłady i seminaria monograficzne:

 • Wolność jako problem filozoficzny,
 • Fenomenologia ludzkiego losu,
 • Wolność ducha w filozofii G. W. F. Hegla,
 • Filozofia zbawienia F. Rosenzweiga,
 • Filozofia E. Levinasa,
 • Filozofia dialogu,
 • Filozofii zła,
 • Antropologia filozoficzna i społeczna XX wieku,
 • Myślenie krytyczne. Analiza współczesnych przemian cywilizacyjnych.